مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها و ترمیم بتن بخش:عمران  گروه:سازه


در سالهای اخیر مقاوم سازی سازه ها و مخصوصا مقاوم سازی ساختمان ها چنان رواج گسترده ای پیدا کرده که موجب شده افراد مختلفی در مورد جزییات مقاوم سازی سازه ها و خصوصا مقاوم سازی ساختمان های در دست احداث خود پرسش های گوناگونی را مطرح می نمایند.
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ <ادامه>